2011 - 2012 Batch

Nihar Ranjan 94.429 %
Venkatesh 93.286%
Bhawesh Kumar 92.429 %
Nitish Kumar 92.286 %
Himanshu Shekhar 91.143 %
Sudhansu Kumar 91 %
Ujjwal Kumar Choudhary 91 %
Ritwik Kumar 90.714 %
Apurv Jaiswal 90.286 %
   
Satyam 90.286 %